01-17-16: Lễ Kỷ Niệm Đức Phật Thích-Ca Thành Đạo & Lễ Kỷ Niệm 39 Năm Ngày Thành Lập Chùa Nam-Quang


CHƯƠNG TRÌNH HÀNH LỄ:

10:00 am: Phật tử tề tựu

10:15 am: T.T Trụ trì trình bày ý nghĩa ngày lễ

10:30 am: Lời cảm tạ của Ban Tổ Chức

10:45 am: Tụng 3 Kinh Giáo Huấn

– Lạy 100 lạy công đức Phật Thích-Ca

– Kinh hành Niệm Phật

– Hồi hướng

12:30 pm: Cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức & Phật tử cùng thụ trai

02:00 pm: Mông sơn thí thực

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *